Algemene verkoopsvoorwaarden

Laatste aanpassing: 13/05/2022

Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgesloten voor een deel door de BVBA Planète Disque in België, Buitenplas 1/24, 1601 Sint-Pieters-Leeuw, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te Brussel onder nummer 0696.875.813 hierna te noemen "Verkoper" aan de andere kant, de klant hieronder gedefinieerd als gebruiker van de site www.planetedisque.com aangeduid als na de "koper". Deze verkoopvoorwaarden hebben ten doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aankopen op de site "Planète Disque" (internet-adres: http://www.planetedisque.com) te definiëren, ongeacht de koper ofwel wederverkoper of consument is. De aankoop van een goed of dienst via deze site betekent een aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet specifiek zijn goedgekeurd door de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Bij tussentijdse wijziging zullen de voorwaarden op besteldatum geldig zijn.


Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten staan vermeld in de catalogus die op de website van de verkoper is gepubliceerd. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in voorraad zijn, zijn de aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leveranciers. Indien een als beschikbaar vermeld product niet in voorraad is, biedt de verkoper de koper de mogelijkheid om 1) de bestelling te annuleren, 2) een vervangend product te kopen, 3) het product later te leveren binnen een tussen de koper en de verkoper schriftelijk overeengekomen termijn. Dit is zonder enige compensatie aan de koper. Elk product gaat vergezeld van een beknopte beschrijving op de site, opgesteld door de verkoper. Deze beschrijving is ontleend aan de informatie van de leverancier. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat de kleuren betreft.


Prijs

De in de catalogus vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, maar exclusief de leveringskosten. Elke wijziging van het BTW tarief kan in de prijs van de producten of diensten worden doorberekend. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus is vermeld, de enige prijs is die voor de koper geldt. In geval van weergave van een foutieve prijs (te wijten aan een technische fout, een manuele fout of een computerfout) zal de order geannuleerd worden, zelfs in geval van initiële validatie. 


Bestellingen

Indien de koper een bestelling wenst te plaatsen, dient hij zich eerst te identificeren. Daartoe vult hij, overeenkomstig de online verstrekte informatie, een hem ter beschikking gesteld formulier in waarop hij de voor zijn identificatie benodigde gegevens invult, met name zijn naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, factuuradres en leveringsadres. Nadat de koper de aangeboden producten heeft gekozen, zal hij zijn bestelling definitief bevestigen door op de knop "IK VALIDEER DE BETALINGSMETHODE" te klikken, waarmee hij zijn verbintenis en zijn aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden te kennen geeft. Zodra de bestelling geregistreerd is, wordt een bestelnummer aan de koper meegedeeld, alsook een bevestiging op het scherm en/of per e-mail. De door de site www.planetedisque.com geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De factuur bevat de gegevens van de prijs van elk product exclusief belastingen met, indien van toepassing, het BTW-bedrag berekend op het totaal exclusief belastingen en inbegrepen in het totaal inclusief belastingen. De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de verkoper totdat alle schulden zijn voldaan. Indien de koper niet tijdig betaalt, heeft de verkoper het recht de geleverde goederen bij wijze van teruggave terug te vorderen, zonder voorafgaande ingebrekestelling. 


Betalingsvoorwaarden

De prijs is betaalbaar bij bestelling. De koper kan betalen via (instant) bankoverschrijving, debetkaart of kredietkaart. In geval van betaling met een debet- of kredietkaart geeft de koper zijn kaartgegevens door in het kader van de bestelprocedure. Na de nodige legitimatie zal de verkoper de kredietkaartmaatschappij vragen de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de kredietkaartmaatschappij en de debet- of kredietkaart wordt gedebiteerd. Betalingen met een krediet- of debetkaart worden verricht via de betalingsprovider "MultiSafepay" die een beveiligd protocol gebruikt zodat de verzonden informatie softwarematig gecodeerd is en derden er geen kennis van kunnen nemen. De verkoper aanvaardt geen betaling per cheque.


Levering en transport

Levering geschiedt pas na ontvangst van betaling. Voor alle betaalwijzen begint de leveringstermijn één dag nadat de bestelling is geplaatst en betaald. Indien de leveringstermijn begint of eindigt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt de leveringstermijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De verkoper heeft het recht om, binnen de grenzen van de redelijkheid, gedeeltelijke leveringen uit te voeren, rekening houdend met het feit dat eventuele belangen van de koper niet worden geschaad. Dit doet geen afbreuk aan de inhoud van de overeenkomst, de door de verkoper verschuldigde prestaties of de overeengekomen uitvoeringstermijn. In geval van gedeeltelijke levering zijn er voor de koper geen extra kosten. Overschrijding van de termijn geeft de koper niet het recht schadevergoeding te vorderen of de bestelde goederen af te keuren. De vervoerskosten worden gespecificeerd in het besteloverzicht dat voorafgaat aan de validatie van de bestelling.

De leveringen geschieden op het adres dat op de bestelbon is aangegeven. De risico's zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de producten de bedrijfsruimten van de verkoper verlaten. De bestellingen worden vanuit België verzonden. Een verzekering van 750,00 Euro exclusief BTW is inbegrepen. De verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de goederen zo snel mogelijk te leveren en de nodige maatregelen te treffen in geval van een ongewoon lange vertraging. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout of de onmogelijkheid van levering veroorzaakt door een verkeerde mededeling door de koper van het leveringsadres op de bestelling.

In geval van terugzending van het pakje aan de verkoper kan de koper zijn bestelling handhaven of annuleren. In geval van herverzending van het pakket kunnen de nieuwe leveringskosten aan de koper worden aangerekend, met dien verstande dat de reeds gemaakte leveringskosten niet terug vorderbaar zijn. In geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurrampen, epidemieën, stakingen, lock-outs, oorlog, enz.) die de levering van de goederen vertragen of verbieden, wordt de verkoper van elke aansprakelijkheid ontheven. In alle gevallen is levering binnen de termijn alleen mogelijk indien de koper aan zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. In geval van een voorraadtekort bedraagt de herbevoorradingstermijn ongeveer 6 weken. De leveringstermijn begint pas te lopen vanaf de datum van betaling van de bestelling.


Herroeping

Overeenkomstig de Belgische wet van 6 april 2010 (wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) beschikken kopers, niet-professionele natuurlijke personen, over een herroepingstermijn van 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product om het product zonder boete terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling. De koper zal worden terugbetaald of zal uiterlijk binnen 30 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht een ander artikel ontvangen. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet aanvaard. De koper die van dit recht gebruik wenst te maken, moet contact opnemen met de verkoper op het nummer +32 (0)2 377 05 20 van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur of per e-mail: mail@planetedisque.com of per post naar Planète Disque, Buitenplas 1/24, 1601 Ruisbroek, België. Binnen maximaal 30 dagen na aanvaarding van de retourzending, zal de verkoper het betaalde bedrag terugbetalen.


Garantie

Alle door de verkoper geleverde producten zijn gedekt door de Belgische wettelijke garantie. In geval van niet-overeenstemming van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen. Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per post worden ingediend bij Planète Disque, Buitenplas 1 Unité 24, 1601 Ruisbroek, België. Wij zijn verplicht u mee te delen dat de Europese Commissie een platform biedt voor de zogenaamde onlinebeslechting van geschillen. U kunt dit platform vinden op http://ec.europa.eu/Consumers/odr/. In dit verband zijn wij ook verplicht u ons e-mailadres mee te delen. Dit is: mail@planetedisque.com.


Reclamaties

Indien de verpakking bij de levering beschadigd is, moet een beschrijving van de schade worden genoteerd en ondertekend op de leveringsbon die aan de chauffeur zal worden overhandigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de staat van de goederen en hun overeenstemming met het contract onmiddellijk na ontvangst te controleren. Door de leveringsbon te ondertekenen, aanvaardt de koper de geleverde producten in de staat waarin ze zich bevinden en bijgevolg zullen geen klachten wegens transportschade worden aanvaard. Alle klachten over gebreken aan de geleverde producten, onjuistheden in de hoeveelheden of een onjuiste verwijzing naar de door de verkoper bevestigde bestelling moeten schriftelijk worden ingediend binnen 2 dagen na ontvangst van de producten, anders vervalt het recht op reclame. De verkoper kan het ontbrekende item terugbetalen of het terugsturen.


Verantwoordelijkheid

De verkoper is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van zijn online winkel op de website. De verkoper kan bij onlineverkoop niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en misbruik van de op de site gekochte producten. Materiële en/of fysieke schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product is voor rekening van de koper.


Intellectuele eigendom

Alle elementen van de website van de verkoper www.planetedisque.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper. Het is niemand toegestaan om elementen van de website, hetzij software, hetzij beeld of geluid, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen indien een inbreuk wordt vastgesteld.


Persoonlijke gegevens

Bezoek de speciale pagina : Privacybeleid

De verkoper verbindt zich ertoe de informatie die de kopers hem meedelen, niet aan derden bekend te maken. De gegevens van de kopers worden alleen doorgegeven aan de partners die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling. In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper het recht om deze gegevens op elk moment in te zien en te corrigeren, evenals het recht om bezwaar te maken indien u niet langer geïnformeerd wenst te worden over onze activiteiten. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen per e-mail op mail@planetedisque.com of per post op Planète Disque, Buitenplas 1/24, 1601 Ruisbroek, België.


Archivering

De verkoper archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De geautomatiseerde gegevensbestanden van de verkoper zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.


Rechten van de consument

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Belgische recht. Indien een clausule in deze voorwaarden niet in overeenstemming is met de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming, prevaleert deze wetgeving.


Beslechting van geschillen

In geval van betwisting, zal een minnelijke oplossing worden gezocht voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart. Deze voorwaarden van de online verkopen zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken bevoegd waar de zetel van de online shop "Planète Disque" zich bevindt.